រូបភាពខ្លះៗស្តីពីទិដ្ឋភាពទឹកជំនន់នៅភ្នំពេញ​ ប្រទេសកម្ពុជា

អំពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍